ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Проект „Ученически и студентски практики” (BG05M2ОP001-2.006-0001) стартира на 08.10.2018 г. и продължава до 30.12.2018 г.

Целта на проекта е да се подобри качеството на професионалното образование и обучение, чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на професионалното образование в съответствие с потребностите на пазара на труда.

 След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. и се издава сертификат за компетенции.

Всeки ученик  /от 16 до 21 г. възраст/ има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда.

За учебна 2018-2019 г. ученическата практика стартира от 08.10.2018 г. с 12 ученици от 10а клас на ПГСАГ, разпределени във фирма ”Тоневи – Т” ООД;

Съвместно с фирмите са изработени програми и графици за работа в реална работна среда, като те са извън предвидените по учебен план часове.

 За по-вече информация: на http://praktiki.mon.bg