ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

В ПГСАГ – Шумен от началото на учебната 2017/2018 година се работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни инвестиционни фондове.

Сформираха се 17 групи за извънкласни дейности, като 8 от тях са за преодоляване на обучителните затруднения на учениците, а 9 са за занимания по интереси:

 

 

ГРУПИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

 ГРУПИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Английски език без граници, с ръководител Г. Тодорова, 10 уч.

Химията – предизвикателство за мен, с ръководител Л. Григорова, 10 уч.

Аз разбирам математиката, с ръководител И. Тодорчева, 10 уч.

Лесна математика, с ръководител С. Величкова, 8 уч.

Българската литература – извор на мъдрост и познание, с ръководител П. Петров, 8 уч.

Българският език – моят роден език, с ръководител Д. Димов, 8 уч.

Повторение – мать учения, с ръководител М. Иванова, 8 уч.

Историята – лесна и интересна, с ръководител К. Кънчев, 8 уч.

 

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ

Успешно поведение на младата дама и младия господин, с ръководител Д. Маринова, 19 уч.

Клуб „75 години ПГСАГ-Шумен”, с ръководител М. Герова, 18 уч.

Приятели на волейбола, с ръководител В. Десподов, 14 уч.

Футзал, с ръководител Ю. Узунов, 12 уч.

Дигитални компетентности, с ръководител Н. Йосифова, 10 уч.

Читателски клуб „В света на книгите”, с ръководител С. Колева, 9 уч.

Спортен риболов, с ръководител Н. Върбанов, 9 уч.

Работа със Spirit декоративни ефекти, с ръководител Н. Рафаилова, 8 уч.

Тайните на 3D проектирането с Auto CAD, с ръководител инж. Г. Петков, 7 уч.

 

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ В ПГСАГ - ШУМЕН

за периода от 1 март 2018 г. до 31 март 2018 г.

ИД „Футзал”

             На 13.03.2018 г. ИД „Футзал” с ръководител Юлиан Узунов проведе заключителна публична изява според графика на групата: „Двустранна футболна среща със състезателен характер”. На спортната площадка в ПГСАГ се срещнаха отборите на ПГСАГ и на ПГССХТ. Пред многобройната публика от ученици и учители се разигра оспорвана среща. Учениците на ПГСАГ успяха да демонстрират усвоените тактики и умения през годината и се наложиха над отбора на ПГССХТ, воден от Пламен Кънев с резултат 8:2. След приключване на играта отборите получиха грамоти и овациите на публиката.

ИД „Успешно поведение на младата дама и младия господин”

            На 21.03.2018 г. ИД „Успешно поведение на младата дама и младия господин” с ръководител Даниела Маринова проведе заключителна публична изява според графика на групата – дискусия на тема: „Способността да намеря мястото си в обществото, запазвайки своята индивидуалност и уникалност”.  Пред своите съученици участниците в групата дискутираха оживено по темата. Всеки участник имаше предварително подготвена теза. Присъстващите ученици - гости проявиха интерес и също взеха участие в заключителната част на дискусията. На членовете на групата г-жа Маринова  връчи награди за активно участие. 

ИД „Работа със Spirit декоративни ефекти”

             На 21.03.2018 г. ИД „Работа със Spirit декоративни ефекти” с ръководител Нелка Рафаилова проведе заключителна публична изява според графика на групата – Демонстрация на усвоените техники и умения за декорация. Овладелите основни техники за изпълнение на декоративни ефекти млади майстори показаха пред съученици и учители своите умения на практика. Всеки работи по поставена задача за изработване на различни декоративни ефекти. Участниците се представиха на ниво и получиха заслуженото одобрение на публиката.

 ИД Читателски клуб „В света на книгите”

             На 26.03.2018 г. ИД Читателски клуб „В света на книгите” с ръководител Светлана Колева проведе заключителна публична изява според графика на групата – „Четене на откъси от любими книги. Маратон на четенето”. Г-жа Колева връчи на участниците в групата прочитни книги, от които всеки трябваше да си избере подходящ откъс за прочит пред гостите на изявата. Част от публиката също пожела да се включи в своеобразния маратон на четенето. Книгите, от които четоха, учениците получиха като награди за участие в клуб „В света на книгите”.

 Галерия