ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

гр. Шумен                                                                                  

          

Проект : BG 051 PO001- 4.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще”

Проект : BG 051 PO001- 4.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще” предвижда признаването и удостоверяването с документ на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

За отделния гражданин валидирането е възможност за по-високо заплащане и израстване в професията, а стопанската организация повишава качеството на работната сила и своята конкурентноспособност.

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен стартира дейността на проекта с граждани, желаещи да валидират самостоятелно придобитите знания и умения.

BG05PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”

ПГСАГ – Шумен е включена в тестването на системата по валидиране на знания, умения и компетинции, придобити извън училищното образование чрез участие в проект BG05PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът се изпълнява от Министерство на образованието и науката в партньорство сработодателски организации: Българска стопанска камара, Българска стопанско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България; с организации на работниците и служителите: Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа” и с държавните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието.

Целта на проекта е увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социална интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Целеви групи: лица с продължителен трудов опит, но без признат документ за придобита професионална квалификация, имигранти с придобит трудов опит / придобита професионална квалификация  в страните, от които идват, но без наличен документ, нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетенции от своя личен и трудов опит, младежи без призната професионална квалификация, възрастни лица, придобили знания, умения и компетенции в резултата на ежедневни дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

 

 http://validirane.mon.bg

Единен национален телефон на проекта: 070013773